معرفی وخریدوفروش سكه هاي ماشيني

با تشکر از همه دو ستانی که وبلاگ من رو دنبال میکنند.

(( گالری آریا ))

پایگاه تخصصی سکه های ماشینی و اسکناسهای ایران افتتاح شد.

برای تماشای سایت جدید گالری آریا به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

www.sekemashini.ir

www.sekemashini.com

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم مرداد 1393ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

سری کامل سکه های ۲۵۳۵

۵۰ دیناری- یک ریالی - دو ریالی - پنج ریالی -ده ریالی و بیست ریالی 

قیمت ۱۰۰۰۰ تومان 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم فروردین 1391ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : 5 دينار

تاریخ ضرب :  ۱۳۲۱ شمسي

شرح روی سکه : برگ بلوط وشاخه زيتون - مبلغ به عدد – تاريخ ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج-شیر وخورشید -مبلغ اسمی به حروف

جنس سکه : آلومينيوم و برنز

وزن سکه :  ۱.۷۵  گرم

قطر سکه :   ۱۶.۲ میلی متر

5 ديناري برنز

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1321

۴۰000 تومان

۵۰۰۰  تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم خرداد 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :  ۱۰  دينار

تاریخ ضرب : ۱۳۲۱ شمسي

شرح روی سکه : برگ بلوط وزيتون - مبلغ به عدد – تاريخ ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج-شیر وخورشید -مبلغ اسمی به حروف

جنس سکه : آلومينيوم و برنز

وزن سکه :  ۲.۶  گرم

قطر سکه :   ۱۸.۲میلی متر

10 ديناري برنز 

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1321

۴۰000 تومان

۵000  تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم خرداد 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : 25 دينار

تاریخ ضرب : 1329-1326  شمسي

شرح روی سکه : برگ بلوط وزيتون - مبلغ به عدد – تاريخ ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج-شیر وخورشید -مبلغ اسمی به حروف

جنس سکه : آلومينيوم و برنز

وزن سکه :  3  گرم

قطر سکه :  19 میلی متر

توجه : سکه ۲۵ دیناری در سال ۱۳۲۸ ضرب نداشته است.

25 ديناري

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1326

۸000 تومان

۱۵00  تومان

1327

------

۳۰00  تومان

1329

------

۴۰۰۰  تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم خرداد 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :50 دينار

تاریخ ضرب : 1322 شمسي

شرح روی سکه : برگ بلوط - مبلغ به عدد -تاريخ

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج-شیر وخورشید -مبلغ اسمی به حروف

جنس سکه : مس

وزن سکه : 3.5 گرم

قطر سکه : 20 میلی متر

50 ديناري مسي

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1322

 ------

۲000  تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم اردیبهشت 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :50 دينار

تاریخ ضرب : 1322-1321 و1332-1331 شمسي

شرح روی سکه : برگ بلوط - مبلغ به عدد -تاريخ

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج-شیر وخورشید -مبلغ اسمی به حروف

جنس سکه : آلومينيوم - برنز

وزن سکه : 3.5 گرم

قطر سکه : 20 میلی متر

50 ديناري برنزي سري اول

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1321

------

۲000  تومان

1322

------

۲000  تومان

1331

------

۲500  تومان

1332

------

۲000 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم اردیبهشت 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :50 دينار

تاریخ ضرب : 1354-1332 شمسي

شرح روی سکه : برگ بلوط - مبلغ به عدد -تاريخ

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج-شیر وخورشید -مبلغ اسمی به حروف

جنس سکه : آلومينيوم -برنز

وزن سکه : 2.5 گرم

قطر سکه : 20 میلی متر

توضیحات: در سالهای ۱۳۳۸تا۱۳۴۱ وسالهای ۱۳۵۰ و۱۳۵۲ ضرب نداشته است.

50 ديناري برنزي سري دوم

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1332

------

۲000  تومان

1333

------

۲000  تومان

1334

------

۲۰۰۰۰  تومان

1335

------

۲000 تومان

1336

------

۲000 تومان

1342

------

۱۰00  تومان

1343

 ۴۰۰۰تومان

۱۰00  تومان

1344

۴۰۰۰ تومان

۱۰00  تومان

1345

۴۰۰۰ تومان

۱۰00  تومان

1346

۳۰۰۰ تومان

700  تومان

1347

۳۰۰۰ تومان

700  تومان

1348

۳۰۰۰ تومان

700  تومان

1349

5000 تومان

1000 تومان

1351

۱۰۰۰۰ تومان

2000 تومان

1353

1۰000 تومان

2000 تومان

1354

۳۵000 تومان

۵۰۰۰ تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم اردیبهشت 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

  
مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :50 دينار

تاریخ ضرب : 1357 شمسي و2535الي 2537 شاهنشاهي

شرح روی سکه : برگ بلوط - مبلغ به عدد -تاريخ

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج-شیر وخورشید -مبلغ اسمی به حروف

جنس سکه : آهن با روكش برنز ( ساندويچي )

وزن سکه : 2.5 گرم

قطر سکه : 20 میلی متر

50 ديناري آهني باروكش برنز

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

2535

۳۰00 تومان

۸۰۰  تومان

2536

۸00 تومان

۳00  تومان

2537

۸00 تومان

۳00  تومان

1357

۱۵00 تومان

۳00 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۳۰ - ۱۳۲۲

شرح روی سکه : محمدرضاشاه پهلوی (کشیده )شاهنشاه ایران برگ بلوط وزیتون -تاج -تاریخ ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج-شیر وخورشید -مبلغ اسمی

جنس سکه : نقره

وزن سکه : ۱.۶ گرم

قطر سکه : ۱۸.۲میلی متر

1 ريالي نقره

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1322

------

۵000  تومان

1323

------

3000  تومان

1324

------

3000  تومان

1325

------

3000  تومان

1326

------

------

1327

------

3000  تومان

1328

------

10000  تومان

1329

------

------

1330

------

5000 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه دهم اردیبهشت 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۳۶- ۱۳۳۱

شرح روی سکه : محمدرضاشاه پهلوی (کوتاه )شاهنشاه ایران- برگ بلوط وزیتون -تاریخ ضرب دورقمی

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج-شیر وخورشید -مبلغ اسمی

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۲ گرم

قطر سکه : ۱۸.۵میلی متر

1 ريالي سري اول( تك تاج )

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1331

۸000  تومان

1000  تومان

1332

۸000 تومان

1000  تومان

1333

۴۰00  تومان

500  تومان

1334

۵۰00  تومان

500  تومان

1335

۶000  تومان

500 تومان

1336

۹000 تومان

1000  تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه دهم اردیبهشت 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱ ریال

تاریخ ضرب :  ۱۳۵۴- ۱۳۳۷  

شرح روی سکه : محمدرضاشاه پهلوی (کشیده )شاهنشاه ایران- برگ بلوط وزیتون -تاج -تاریخ ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج-شیر خورشید -مبلغ اسمی

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۱.۷۵  گرم

قطر سکه : ۱۸.۵میلی متر

۱ ريالي سري دوم

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1337 وزن ۲ گرم

10000  تومان

1500  تومان

1338

10000  تومان

1500  تومان

1339

10000  تومان

1500  تومان

1340

10000  تومان

1500  تومان

1341

2500  تومان

500 تومان

1342

2500  تومان

500 تومان

1343

1500  تومان

300  تومان

1344

1500  تومان

300  تومان

1345

1000 تومان

200 تومان

1346

1000 تومان

200 تومان

1347

1000 تومان

200 تومان

1348

1000 تومان

200 تومان

1349

2000 تومان

200 تومان

1350

1000 تومان

200 تومان

1351

1000 تومان

200 تومان

1352

1000 تومان

200 تومان

1353تاریخ ریز

۱۳۵۳ تاریخ درشت

1000 تومان

۸۰۰۰ تومان

200 تومان

۱۰۰۰ تومان

1354

۷00 تومان

200 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه دهم اردیبهشت 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱ ریال

تاریخ ضرب : ۲۵۳۵ شاهنشاهی

شرح روی سکه : پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی -برگ بلوط وزیتون -تاج -مبلغ -تاریخ ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج-شیر خورشید ومبلغ

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۱.۸۰ گرم

قطر سکه : ۱۸.۵میلی متر

1 ريالي (پنجاهمين سال سلطنت)

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

2535

 500  تومان

100  تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه دهم اردیبهشت 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱ ریال

تاریخ ضرب : ۲۵۳۶ شاهنشاهی

شرح روی سکه : محمدرضاشاه پهلوی (کشیده ) شاهنشاه ایران -برگ بلوط وزیتون وتاج -تاریخ ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج-شیر وخورشید ومبلغ

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۱.۸۰ گرم

قطر سکه : ۱۸.۵میلی متر

1 ريالي سري چهارم (پهلوي كشيده)

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

2536 تاریخ ریز

۲۵۳۶ تاریخ درشت(کمیاب)

 500  تومان

------

100  تومان

------

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه دهم اردیبهشت 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۷ شمسی .۲۵۳۷-۲۵۳۶ شاهنشاهی

شرح روی سکه : محمدرضاشاه پهلوی آریامهرشاهنشاه ایران برگ بلوط وزیتون وتاج -تاریخ ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج-شیر خورشید ومبلغ

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۱.۸۰ گرم

قطر سکه : ۱۸.۵میلی متر

1 ريالي سري پنجم

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

2536

500  تومان

100  تومان

2537

500  تومان

100 تومان

1357

1000 تومان

200 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه دهم اردیبهشت 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۴-۱۳۵۰

شرح روی سکه : محمدرضاشاه پهلوی شاهنشاه ایران تصویر نیمرخ -تاریخ ضرب

شرح پشت سکه : کسی که گندم میکارد راستی میافشاند-تاج -شیر خورشید ومبلغ

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۱.۸۲ گرم

قطر سکه : ۱۸.۵میلی متر

نکته : سکه ۱ ریالی یادبود فائو در سال ۱۳۵۲ ضرب نداشته است.

1 ريالي يادبود فائو

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1350

1500  تومان

۵00  تومان

1351

1500  تومان

۵00  تومان

1353

2500  تومان

------

1354

2500  تومان

------

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  جمعه نهم اردیبهشت 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۲ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۳۰-۱۳۲۲ شمسی  

شرح روی سکه :  برگ بلوط وزیتون -تاج -محمدرضا شاه پهلوی (کشیده)شاهنشاه ایران-مبلغ و سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ اسمی 

جنس سکه : نقره

وزن سکه : ۳.۲۰ گرم

قطر سکه : ۲۲.۳ میلی متر

2 ريالي نقره

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1322

------

10000  تومان

1323

------

7000  تومان

1324

------

۷000  تومان

1325

------

8000  تومان

1326

------

------

1327

------

۸000  تومان

1328

------

10000  تومان

1329

------

------

1330

------

10000 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۲ ریال

تاریخ ضرب :۱۳۳۶-۱۳۳۱شمسی

شرح روی سکه :  برگ بلوط وزیتون-تاج -محمدرضاشاه پهلوی شاهنشاه ایران-مبلغ و سال ضرب دورقمی

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ اسمی 

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۴ گرم

قطر سکه : ۲۲.۵ میلی متر

2 ريالي سري اول

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1331- 2 مبلغ كوچك

1331 2 مبلغ بزرگ نایاب

15000  تومان

------

2000  تومان

۱۰0000 تومان

1332 شيركوچك کمیاب

1332 - شيربزرگ

------

15000 تومان

۳0000  تومان

2000 تومان

1333

۷۰۰۰  تومان

1000  تومان

1334

۸000  تومان

1000  تومان

1335

1۶000  تومان

2000 تومان

1336 کمیاب

------

۳0000  تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۲ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۴-۱۳۳۸ شمسی  

شرح روی سکه :  برگ بلوط وزیتون -تاج -محمدرضا شاه پهلوی (کشیده) شاهنشاه ایران-مبلغ و سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۳ گرم

قطر سکه : ۲۲.۵ میلی متر

2 ريالي سري دوم

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1338

30000  تومان

۵000  تومان

1339

30000  تومان

۵000  تومان

1340

۶0000  تومان

۸000  تومان

1341

4000  تومان

۸00  تومان

1342

3000  تومان

۶00 تومان

1343

3000  تومان

۶00 تومان

1344

3000  تومان

۶00  تومان

1345

3000  تومان

۶00  تومان

1346

2500 تومان

500 تومان

1347

2500 تومان

500 تومان

1348

2000 تومان

۴00 تومان

1349

2000 تومان

۴00 تومان

1350

1000 تومان

200 تومان

1351

1000 تومان

200 تومان

1352

1000 تومان

200 تومان

1353

1000 تومان

200 تومان

1354

1000 تومان

200 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۲ ریال

تاریخ ضرب : ۲۵۳۵ شاهنشاهی 

شرح روی سکه :  برگ بلوط وزیتون -تاج -پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی-مبلغ و سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۳ گرم

قطر سکه : ۲۲.۵ میلی متر

2 ريالي (پنجاهمين سال سلطنت)

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

2535

 1000  تومان

200  تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه:

مبلغ اسمی : ۲ ریال

تاریخ ضرب : ۲۵۳۶ شاهنشاهی 

شرح روی سکه :  برگ بلوط وزیتون -تاج -محمدرضا شاه پهلوی (کشیده )شاهنشاه ایران-مبلغ و سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۳ گرم

قطر سکه : ۲۲.۵ میلی متر

2 ريالي سري چهارم (پهلوي كشيده)

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

2536

 1000  تومان

200  تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

سكه 2 ريالي

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۲ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۷ شمسی و۲۵۳۷-۲۵۳۶ شاهنشاهی 

شرح روی سکه :  برگ بلوط وزیتون -تاج -محمدرضا شاه پهلوی آریامهرشاهنشاه ایران-مبلغ و سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۳ گرم

قطر سکه : ۲۲.۵ میلی متر

2 ريالي سري پنجم

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

2536

1000 تومان

200  تومان

2537

1000 تومان

200  تومان

1357

1000 تومان

200  تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم فروردین 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۵ ریال

تاریخ ضرب :  ۱۳۲۹ - ۱۳۲۲ شمسی

شرح روی سکه :  برگ بلوط وزیتون -تاج -محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران-مبلغ و سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ سکه

جنس سکه : نقره

وزن سکه : ۸ گرم

قطر سکه : ۲۶۰۲ میلی متر

5 ريالي نقره

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1322

------

1۳000  تومان

1323

------

1۳000  تومان

1324

------

1۳000  تومان

1325

------

1۳000  تومان

1326

------

------

1327

------

1۸000 تومان

1328

------

۲۰000  تومان

1329

------

------

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم فروردین 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

5 Rials

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۵ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۳۶- ۱۳۳۱ شمسی

شرح روی سکه :  برگ بلوط وزیتون -تاج -محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران-مبلغ - سال ضرب دورقمی

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه :  ۷ گرم

قطر سکه : ۲۶ میلی متر

5 ريالي سري اول

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1331

------

۲000  تومان

1332

12000 تومان

1000  تومان

1333

12000 تومان

1000  تومان

1334 كمياب

------

۲5000 تومان

1336

------

2۵00 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم فروردین 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

5 Rials

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۵ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۳۸- ۱۳۳۷ شمسی

شرح روی سکه :  برگ بلوط وزیتون -تاج -محمدرضا شاه پهلوی (کشیده)شاهنشاه ایران-مبلغ -  سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۷ گرم

قطر سکه : ۲۶ میلی متر

5 ريالي سري دوم

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1337

------

۱۰00  تومان

1338

------

۱۰00  تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم فروردین 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۵ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۴۶-۱۳۳۸ شمسی

شرح روی سکه :  برگ بلوط وزیتون -تاج -محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران-مبلغ و سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۵ گرم

قطر سکه : ۲۶ میلی متر

5 ريالي سري سوم

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1338

------

6000  تومان

1339

------

1500  تومان

1340

------

1000  تومان

1341

------

1000  تومان

1342

۵۰00  تومان

۱۰00 تومان

1343

۴۰۰۰  تومان

۱۰00 تومان

1344

۴۰00 تومان

۱۰00 تومان

1345

۴۰۰۰ تومان

۱۰00 تومان

1346

۴۰00 تومان

۱۰00 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم فروردین 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۵ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۴-۱۳۴۷ شمسی

شرح روی سکه :  برگ بلوط وزیتون -تاج -محمدرضا شاه پهلوی آریامهرشاهنشاه ایران-مبلغ و سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه :  ۵ گرم

قطر سکه : ۲۵.۸میلی متر

5 ريالي سري چهارم

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1347

10000  تومان

1500  تومان

1348

10000  تومان

1500  تومان

1349

5000  تومان

1000  تومان

1350

3000  تومان

500  تومان

1351

3500  تومان

700 تومان

1352

2000  تومان

500 تومان

1353

2000 تومان

۵00 تومان

1354

2000 تومان

۵00 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم فروردین 1390ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۵ ریال

تاریخ ضرب : ۲۵۳۵ شاهنشاهی

شرح روی سکه :  برگ بلوط وزیتون -تاج -پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی-مبلغ و سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۴.۷گرم

قطر سکه : ۲۵.۸میلی متر

5 ريالي  پنجاهمين سال سلطنت

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

2535

1۲00 تومان

۴00  تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

5 Rials

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی : ۵ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۷ شمسی و۲۵۳۷-۲۵۳۶ شاهنشاهی

شرح روی سکه :  برگ بلوط وزیتون -تاج -محمدرضا شاه پهلوی آریامهرشاهنشاه ایران-مبلغ و سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۴.۷گرم

قطر سکه : ۲۵.۸میلی متر

5 ريالي سري ششم

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

2536

1۲00 تومان

۴00  تومان

2537

1۲00 تومان

۴00  تومان

1357

1۲00 تومان

۴00  تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۲۶- ۱۳۲۳شمسی

شرح روی سکه : برگ بلوط وزیتون-تاج-محمدرضا شاه پهلوی(کشیده)شاهنشاه ایران-مبلغ-- سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ سکه

جنس سکه : نقره

وزن سکه : ۱۶گرم

قطر سکه : ۳۲.۳ میلی متر

10 ريالي نقره

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1323

------

2۵000  تومان

1324

------

2۵000  تومان

1325

------

2۵000  تومان

1326

------

------

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۴۳-۱۳۳۵شمسی

شرح روی سکه : برگ بلوط وزیتون-تاج-محمدرضا شاه پهلوی(کشیده)شاهنشاه ایران-مبلغ-- سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ سکه

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه :۱۲گرم

قطر سکه : ۳۱ میلی متر

10 ريالي سري اول

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1335

------

2000  تومان

1336

------

2000  تومان

1337

------

4000  تومان

1338

------

3500 تومان

1339

------

2000 تومان

1340

------

2000 تومان

1341 كمياب

------

15000 تومان

1343 كمياب

------

15000 تومان

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۴۴-۱۳۴۱شمسی

شرح روی سکه : برگ بلوط وزیتون-تاج-محمدرضا شاه پهلوی(کشیده)شاهنشاه ایران-مبلغ-- سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ سکه

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۹ گرم

قطر سکه : ۳۱ میلی متر

10 ريالي سري دوم

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1341

------

2000  تومان

1342

------

2000  تومان

1343

------

2000  تومان

1344

------

2000 تومان

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۲-۱۳۴۵ شمسی

شرح روی سکه : محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران-تصویر نیمرخ- سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ سکه به حروف

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۷گرم

قطر سکه : ۲۸میلی متر

10 ريالي سري سوم(مبلغ به حروف)

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1345

35000  تومان

۳۵00  تومان

1346

25000  تومان

۲۵۰۰  تومان

1347

25000 تومان

۲500  تومان

1348

40000  تومان

4000  تومان

1349

25000 تومان

۲500 تومان

1350

4500  تومان

۷00 تومان

1351

3500 تومان

700 تومان

1352

50000  تومان

۸000  تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

10 Rials

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۴-۱۳۵۲شمسی

شرح روی سکه : محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران-تصویر نیمرخ- سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ سکه به عدد

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۷گرم

قطر سکه : ۲۸میلی متر

10 ريالي سري چهارم(مبلغ به عدد)

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1352

3000  تومان

700  تومان

1353

2500  تومان

500 تومان

1354

2500 تومان

500 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

10 Rials

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱۰ ریال

تاریخ ضرب : ۲۵۳۵شاهنشاهی

شرح روی سکه : تاج -پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی -تصویر نیمرخ- سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ سکه به عدد

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۷گرم

قطر سکه : ۲۸میلی متر

10 ريالي يادبود پنجاهمين سال سلطنت پهلوي

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

2535

2000 تومان

500  تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه هفتم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۷شمسی-۲۵۳۷-۲۵۳۶ شاهنشاهی

شرح روی سکه : محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران-تصویر نیمرخ- سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ سکه به عدد

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۷گرم

10 ريالي سري ششم

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

2536

2000  تومان

500  تومان

2537

2000  تومان

500 تومان

1357

------

۳۰۰۰ تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

قطر سکه : ۲۸میلی متر

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

10 Rials

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :۱۰ ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۴۸

شرح روی سکه : محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران-تصویر نیمرخ

شرح پشت سکه : تاج وشیروخورشید-مبلغ سکه به عدد

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۷گرم

قطر سکه : ۲۸میلی متر

10 ريالي يادبود فائو

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1348

10000 تومان

3000 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

20 Rials

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :20 ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۲-۱۳۵۰

شرح روی سکه : محمدرضاشاه پهلوی آریامهرشاهنشاه ایران-تصویر نیمرخ- سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ سکه به حروف

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۹ گرم

قطر سکه : ۳۱میلی متر

20 ريالي سري اول(مبلغ به حروف)

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1350

۵۰00 تومان

1000 تومان

1351

۴۰00 تومان

۱۰00 تومان

1352

۴۰۰۰۰ تومان

۸۰۰۰ تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 

 

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :20 ریال

تاریخ ضرب : ۱۳۵۴-۱۳۵۲

شرح روی سکه :محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران-تصویر نیمرخ- سال ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ سکه به عدد

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۹ گرم

قطر سکه : ۳۱میلی متر

20 ريالي سري دوم(مبلغ به عدد)

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

1352

3500 تومان

1000 تومان

1353

۳۰00 تومان

۷00 تومان

1354

2500 تومان

500 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 
20 Rials (50 years of Pahlavi rule)

مشخصات سکه :

مبلغ اسمی :20 ریال

تاریخ ضرب : ۲۵۳۵شاهنشاهی

شرح روی سکه : پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی-تصویر نیمرخ- تاریخ ضرب

شرح پشت سکه : برگ بلوط وزیتون -تاج وشیروخورشید-مبلغ سکه به عدد

جنس سکه : مس ونیکل

وزن سکه : ۹ گرم

قطر سکه : ۳۱میلی متر

20 ريالي يادبودپنجاهمين سال شاهنشاهي پهلوي

بانكي

غيربانكي با كيفيت كلكسيوني

۲۵۳۵

۳۰۰۰ تومان

500 تومان

كليه سكه هاي بانكي با كاور ارائه ميگردد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند 1389ساعت   توسط مهدي محمدپور | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ یک وبلاگ تخصصی در زمینه سکه های ضرب شده از دوران قاجاریه تا سکه های رایج در جمهوری اسلامی ایران است وكليه اطلاعات در مورد سكه هاي ماشيني را دراختیار شما عزیزان قرار میدهیم.
درصورت نیاز به هر یک از سکه های موجود در سایت میتوانید از طریق ایمیل eskenaskade@yahoo.com یا گذاشتن نظر در وبلاگ جهت خرید اقدام فرمایید.
شماره تماس جهت مشاوره يا خريد09352225330 ميباشد.(پیامک بزنید)

پیوندهای روزانه
اسكناسهاي ايران( گالری آریا)
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
مرداد 1393
مرداد 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
تیر 1391
فروردین 1391
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
اسفند 1389
بهمن 1389
آرشیو موضوعی
سکه های محمدرضاشاه پهلوی
سکه های رضا شاه پهلوی
سکه های جمهوری اسلامی
حراجی سکه
سکه رول بانک مرکزی
سکه های احمدشاه قاجار
سکه های محمدعلی شاه قاجار
سکه های مظفرالدین شاه قاجار
سکه های ناصر الدین شاه قاجار
فروش مجموعه های سکه
سکه های ارور و واریته
پیوندها
بانك مركزي جمهوري اسلامي
اسكناسهاي ايران
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM